Ogłoszenie o przetargu

2011.06.25

Firma Siltec ogłasza przetarg na:

"DOSTAWĘ ODBIORNIKA SZEROKOPASMOWEGO PRACUJĄCEGO W PAŚMIE DO 22 GHz ORAZ PRESELEKTORA NA PEŁNE PASMO PRACY ODBIORNIKA"
CPV: 32344200-8

TRYB UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej 193.000 Euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Publikacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
PL-Warszawa: Odbiorniki radiowe
2011/S 90-146683
Nr sprawy w Siltec: SIL/2011
 
Wyjaśnienie
25 maja 2011roku.
W związku z postępowaniem Nr SIL/2011 wpłynęło od jednego z uczestników postępowania zapytanie dotyczące doprecyzowania terminu wykonania umowy.
Niniejszym informujemy, iż właściwym terminem jest termin 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego 21 czerwca 2011r.
Działając zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych Art. 92, w postępowaniu przetargowym SIL/2011 wybrano ofertę Firmy ROHDE & SCHWARZ Österreich Sp. z o.o.