Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa, montaż i uruchomienie komory ekranującej w technologii bezodbiciowej dwukomorowej dla Laboratorium Badawczego Siltec

2016.09.07

Polska-Warszawa: Klatka Faradaya

2016/S 172-308855

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Siltec Sp. z o.o.
522-00-03-718
ul. Elizy Orzeszkowej 5
Warszawa
02-374
Polska
Osoba do kontaktów: Włodzimierz Owsiejczyk
Tel.: +48 225721835
E-mail: w.owsiejczyk@siltec.pl
Faks: +48 228236646
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: www.siltec.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.siltec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Produkcja i sprzedaż rozwiązań o charakterze specjalnym

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa, montaż i uruchomienie komory ekranującej w technologii bezodbiciowej dwukomorowej dla Laboratorium Badawczego Siltec.

Numer referencyjny: SIL/LAB/01/2016
II.1.2)Główny kod CPV
42992100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie komory ekranującej w technologii bezodbiciowej dwukomorowej dla Laboratorium Badawczego Siltec, w ramach projektu: „Zakup aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej”, sprawa nr SIL/LAB/01/2016, służącej do badań kompatybilności elektromagnetycznej, na którą składa się:

a) komora bezodbiciowa (SAC) do pomiarów: EMC (EMI / EMS) oraz pomiarów TEMPEST,

b) kamera obserwacyjna z interkomem,

c) pomieszczenie kontrolno – pomiarowe Control Room (CM).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL12A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Siltec Sp. z o.o.

Pruszków, ul. Parzniewska 12.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie komory ekranującej w technologii bezodbiciowej dwukomorowej dla Laboratorium Badawczego Siltec, w ramach projektu: „Zakup aparatury naukowo-badawczej do Laboratorium Ochrony Elektromagnetycznej”, sprawa nr SIL/LAB/01/2016, służącej do badań kompatybilności elektromagnetycznej, na którą składa się:

a) komora bezodbiciowa (SAC) do pomiarów: EMC (EMI / EMS) oraz pomiarów TEMPEST,

b) kamera obserwacyjna z interkomem,

c) pomieszczenie kontrolno – pomiarowe Control Room (CM).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Zapytaniu Ofertowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIR.02.01.00-00-0013/15-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) ustawy nie stosuje się.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

W celu potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku Dostawca złoży odpowiednie oświadczenie (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) – Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Dostawca:

a) posiada środki finansowe lub dysponuje zdolnością kredytową do wysokości 1 500 000 PLN;

b) dysponuje opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 500 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Dostawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, montaż i uruchomienie komory ekranującej o wartości min. 1 500 000 PLN brutto (załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że zamówienie to zostało wykonane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2016
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Brak procedury odwoławczej
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/09/2016Pliki do pobrania


Sciągnij Plik Zawiadomienie o wynikach postępowania
Sciągnij Plik Ospowiedz z dnia 13.10.2016
Sciągnij Plik Uzupełnienie zapytania ofertowego
Sciągnij Plik Pytania i odpowiedzi wszystkie
Sciągnij Plik Odpowiedzi nr 3 na pytania o zamówieniu
Sciągnij Plik Odpowiedzi nr 2 na pytania o zamówieniu
Sciągnij Plik Odpowiedzi nr 1 na pytania o zamówieniu
Sciągnij Plik Protokół odbioru końcowego
Sciągnij Plik Protokół odbioru dostawy
Sciągnij Plik Wykaz dostaw
Sciągnij Plik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Sciągnij Plik Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Sciągnij Plik Wzór umowy
Sciągnij Plik Opis podmiotu zamówienia
Sciągnij Plik Formularz Ofertowy
Sciągnij Plik Zapytanie Ofertowe
Sciągnij Plik Zapytanie Ofertowe